Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Q&A groothandel
www.qagroothandel.nl
 
Inhoudsopgave
 
Artikel 1- Algemeen
Artikel 2- Identiteit van de ondernemer
Artikel 3- Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
Artikel 4- Prijzen/prijsverhoging
Artikel 5- Betaling en betaalmethodes
Artikel 6- Levertijd
Artikel 7- Ruilen/Retour
Artikel 8- Eigendomsvoorbehoud
Artikel 9- Garantie
Artikel 10- Privacy
 
Artikel 1.Algemeen.

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van verkoper en koper, zover van deze voorwaarden door partijen niet uitdrukkelijk  schriftelijk is afgeweken.
 2. Met achtneming van het bepaalde voorwaarden tevens van toepassing, indien verkoper voor de uitvoering van alle overeenkomsten derden dient in te schakelen.
 3. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen  worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door verkoper erkend.
 4. In het geval de Voorwaarden en een overeenkomst onderling tegenstrijdige clausules zouden bevatten, prevaleert de Overeenkomst.
 5. Door het gebruik van de internetsite van Q&A groothandel en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden evenals alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
 
Artikel 2.Identiteit van ondernemer.
 • Naam ondernemer : Q&A Impex.
 • Vestigingsadres : Gooiland 2-B, 1948RC Beverwijk
 • Telefoon nummer : (0))25 178 5236
 • Bereikbaar op werkdagen : maandag t/m vrijdag
 • E-mail : info@qagroothandel.nl
 • KvK nummer : 34160917
 • B.t.w. identificatienummer : NL820290488B01
 
Indien de activiteit van de ondernemer is onderworpen aan een relevant vergunningstelsel: de gegevens over de toezichthoudende autoriteit:
 
Indien de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:
 • de beroepsvereniging of organisatie  waarbij hij is aangesloten;
 • de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is toegekend;
 • een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.
 
Artikel 3.Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten.
 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door verkoper.
 2. Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden verkoper eerst na schriftelijke bevestiging feitelijke uitvoering door verkoper of een door verkoper verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
  Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn verkoper en koper hieraan gebonden.
 3. Aanbiedingen van Q&A Groothandel gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
 4. Q&A Groothandel kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
 5. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.
 
Artikel 4.Prijzen/prijsverhogingen.
4.1 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, in Euro's uitgedrukt, exclusief omzetbelasting (21% BTW).
4.2 Q&A Groothandel garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.
4.3 Indien de prijsverhoging niet het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, heeft de consument het recht om de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 
Artikel 5.Betalen en betaalmethodes
5.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: via Ideal, PayPal, overboeking. Een bankoverboeking geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op ING rekening IBAN: NL34INGB 0006 6360 51 t.n.v. Q&A impex.. Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd.
5.2 Verkoper kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Q&A Groothandel
5.3 In het geval door Q&A Groothandel een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is.
Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
5.4  Bij niet of niet-tijdige betaling zijn de extra kosten altijd voor rekening van koper.
5.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Q&A Groothandel.nl als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betaling)verplichtingen heeft moeten maken.
5.6 In geval van niet-tijdige betaling is verkoper bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.
5.7 Na het verstrijken van 30 dagen na de factuurdatum is de afnemer van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente verschuldigd van 2% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
5.8 In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van verkoper en de verplichtingen van de afnemer jegens Q&A Groothandel onmiddellijk opeisbaar.
5.9 Indien Q&A Groothandel.nl zijn vordering ter incasso uit handen moet geven, is de afnemer een gefixeerd bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum bedrag van 250 euro en indien verkoper kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking voor koper.
 
Artikel 6. Levertijd.
6.1  Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Q&A Groothandel ernaar om bestellingen binnen 1-2 werkdagen te leveren.
6.2  Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Q&A Groothandel kan nadere informatie betreffende levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter. De maximale levertijd zal 30 dagen bedragen tenzij anders overeengekomen. Mocht deze levertijd niet haalbaar zijn stellen wij u hiervan op de hoogte. U heeft dan het recht om de overeenkomst te ontbinden. Reeds betaalde bedragen worden zo spoedig mogelijk, doch binnen 30 dagen gecrediteerd.
6.3  Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per e-mail of telefonisch worden gemeld.
6.4  Leveringen vinden plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
6.5 Het risico van verlies of beschadiging van het product die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op de klant over op het moment waarop deze aan de klant juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derden wordt gebracht.
6.6  Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 
                              
 
 
Artikel 7.Ruilen/retour.
7.1 U heeft 7 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening.
7.2  Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan Q&A groothandel geretourneerd worden.
7.3  Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen per info@qagroothandel.nl of telefonisch op 0206153286. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag/vervangend exemplaar binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.
7.4  Wanneer u een kapot product heeft ontvangen, wordt deze door Q&A groothandel. kosteloos omgeruild voor exact hetzelfde product mits het nog op voorraad is, u de factuur nog heeft, de aankoop niet is gebruikt en in de originele verpakking verkeert.
7.5  Ondernemer kan dit per mail of telefonisch aan Q&A groothandel doorgeven binnen 7 dagen.
7.6  Actie- of promotieartikelen die bij producten geleverd worden zijn uitgesloten van garantie en kunnen niet worden geretourneerd.
 
Artikel 8.Eigendomsvoorbehoud
8.1  De eigendom van alle door verkoper aan de afnemer verkochte en geleverde zaken blijft bij Q&A Groothandel.nl zolang de afnemer de vorderingen van Q&A Groothandel uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van verkoper wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander.
8.2 De door Q&A Groothandel geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
8.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. 
8.4  Na volledige betaling is het product eigendom van de klant.
8.5  De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Q&A Groothandel.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.
 
Artikel 9.Garantie
9.1  Q&A Groothandel biedt geen uitgebreidere garantie op geleverde zaken dan de garantie (-voorwaarden) van de fabrikant van deze zaken, zonder evenwel de rechten van de afnemer voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten.
9.2 Koper is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
9.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan verkoper deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan Q&A Groothandel.
9.4 Het aankoopbewijs geldt als garantiebewijs.
9.5  Garantie geldt enkel voor de Koper van het product en is niet overdraagbaar aan derden. Naast deze garantiebepalingen blijven wettelijke garantiebepalingen van kracht.
9.6 Garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan zijn ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, waterschade, abnormaal of incorrect gebruik, gebruik van het speelgoed in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het speelgoed, hardhandig gebruik, foutieve montage of slecht onderhoud.
9.7 Alle onze artikelen worden door onze inspecteur van goederenafdeling  voor het verzending na gecheckt voor eventueel gebreken.
 
Artikel 10.Privacy
10.1  Q&A Groothandel respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Q&A Groothandel niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
10.2 Q&A Groothandel verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit voor Q&A Groothandel geen onevenredige inspanning of kosten vergt.